Голова партії | Керівний склад | Ціль та завдання партії | Програмні положення | Лідерська Україна | Рейтинги  
 Звернення Кременчуцької міської ради до всіх політичних сил міста Кременчука

детальніше>>>

 ЯКІ ДЕПУТАТИ ПОТРІБНІ УКРАЇНІ?

детальніше>>>

 Готуються фальсифікації виборів?

детальніше>>>

Найближча прес-конференція


Найближчих консультацій нема
Пошук Знайти | Розширений пошук
 19:06 Вiвторок 16 жовтня 2007 
Новини
Головні новини
Вибори 2006
Аналітика
Інтерв'ю
Коментарі
Люди серед людей
Політика
Регіони
У cвіті
Економіка та фінанси
Суспільство
Виробництво
Культура та наука
Архів по датах
Підписка
Про партію
Що таке «ТРЕТЯ СИЛА»?
Документи партії
Заяви та виступи
Новини партійного життя
Молодіжна організація
ЗМІ
Фотоальбом
Проекти
ЛІДЕРСЬКА УКРАЇНА
ПОЛІТРЕФОРМА 2006
ГУМОР-2006
Рейтинги та соцопитування
Проекти
КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ

Програмні положення партії "Третя сила"

 1. Осмислений патріотизм. Зміцнювати історичну пам’ять народу, i особливо молоді, як основу зрячого осмисленого патріотизму.
 2. Історичність. Українську національну ідею можна i потрібно вивести не з якихось абстрактних умовисновкiв, а лише з української історії, вичиняючи глибинний сенс вікових прагнень народу.
 3. Сильна незалежність. Добиватися безповоротної, цілковитої незалежності України як фундаментальної державної та духовної опори. Зміцнювати комплексну систему національної безпеки та оборони країни, модернізувати Збройні сили, силові структури держави за кращими світовими зразками у вiдповiдностi з осучасненою оборонною політикою країни.
 4. Свобода. Викорінювати неволю у будь-яких формах та різновидах — полiтичну, економiчну, духовну, iнформацiйну, особливо ж, iдейно-свiтоглядну та психологiчну.
 5. Героїзм. Пропагувати героїку в усiх формах, включаючи героїзм думки, позицiї, подвижницької працi i героїчний психотип як суспiльний iдеал громадянина України.
 6. Спільна мета. Використовуючи енергетику Волi, свiдомо i потужно рухатись до Мети — державно-суспiльної самореалiзацiї i свободи виходу на провiднi ролi у Європi та свiтi.
 7. Народність. Щоб не бути черговим iдеологiчним насильством над розумом та душами мiльйонiв, будь-якi iдейно-полiтичнi настанови для народу — програми, доктрини, плани, концепцiї тощо — повиннi спiввiдноситись iз свiтоглядними, ментальними особливостями суспiльної свiдомостi та масової психологiї українського народу, його верств та груп i самi базуватись на певних свiтоглядних засадах.
 8. Полiтика Добра. В Українськiй Душi найбiльший вiдгук знаходить полiтика Добра, полiтика позитиву. Необхiдно ставити заслiн будь-яким проявам полiтики негативу, полiтики Зла, вiд кого б вона не походила, як такої, що руйнує свiтогляднi основи та психiчний склад українцiв, шкодить їх моральному здоров’ю.
 9. Інтелектуальність. Враховуючи вимоги часу, добиватись рiзкого збiльшення державної та суспiльної уваги до проблем освiти та науки, акцентувати увагу на тих науково-технологiчних сферах, якi зможуть забезпечити проривний розвиток України вiдповiдно до свiтових стандартiв. Розвивати сукупний iнтелект нацiї, роблячи акцент на розвиток креативностi та нестандартностi, рiшуче виступати проти антиiнтелектуалiзму у будь-яких формах, протидiяти стратегiям цiлеспрямованого одурманення та деградацiї народу.
 10. Формування особистості. Україна повинна поставити перед собою величне завдання формування унiверсальної особистостi, в структурi якої Iстина, Добро i Краса будуть взаємодоповнювати одне одного.
 11. Розумна активність. Глибоко усвiдомлюючи велич Бога, потрiбно водночас викорiнити пасивну покiрнiсть долi та силам, що стоять над людиною — земним i небесним, подолати зневiр’я у власнi сили, свою неспроможнiсть змiнити життя на краще. Бог благословляє розумну та справедливу активнiсть людини як богоугодну справу.
 12. Духовність. Розвиток рацiонального мислення, iнтелекта нацiї не повинен бути однобоким, бо це призведе до “засушування” Душi, до таких душевних недуг як скептицизм та нiгiлiзм, душевна скупiсть та глухота. Нiякий суперiнтелект не компенсує втрату Вiри як фундаментальної опори людського буття у свiтi.
 13. Синтез Розуму та Віри. XXI столiття об’єктивно потребує вiд України такого духовного розвитку та морального виховання особистостi, якi дозволять органiчно поєднати Розум та Вiру у структурi Української Душi i явити свiтовi зразок вирiшення цiєї споконвiчної проблеми.
 14. Пізнання України. Сформувати науково-об’єктивне i полiтично-незаангажоване суспiльствознавче дослiдження сьогоднiшньої України.
 15. Державність. Розвивати у стислi термiни максимально доцiльними форсованими темпами нашу державнiсть, обираючи одразу критерiєм розвитку кращi свiтовi стандарти.
 16. Добросусідство. Обережно, але послiдовно, оптимiзувати вiдносини з iншими країнами, передусiм з Росiєю, наполегливо зменшувати, а потiм i лiквiдовувати всi види залежностi вiд iнших держав.
 17. Єдність держави та народу. Подолати розрив мiж державою i народом, поновлюючи всi види справедливостi, — iсторичну, полiтичну, фiнансово-економiчну, адмiнiстративно-правову, соцiальну, духовно-культурну.
 18. Захист національних інтересів. Не сподiваючись, що хтось це зробить за нас, боротися за побудову народної та природної держави, яка у своїх намiрах та дiях буде виходити виключно iз нацiональних iнтересiв, давати принципову оцiнку будь-яким заявам, позицiям чи дiям i першої, i другої сили, якi перешкоджатимуть побудовi такої держави.
 19. Цілісність держави. Роз’яснювати iсторичний та нацiональний змiст поняття “український народ”, боротися проти будь-яких проявiв сепаратизму та загроз цiлiсностi держави.
 20. Національна свідомість. Роз’яснювати населенню України колишню антиукраїнську полiтику в нацiональному питаннi, пробуджувати у молодi iнтерес до українського, пiдтримувати все i всiх, хто робить українське цiкавим, популярним та модним. Андрiй Шевченко, брати Клички, Руслана, Яна Клочкова та подiбнi їм успiшнi українцi зробили для популяризацiї України та бренду українського набагато бiльше, нiж декотрi нашi партiї та полiтики.
 21. Взаємопорозуміння. Змiцнювати громадянський мир, знаходити конкретнi шляхи для поглиблення порозумiння мiж регiонами, конфесiями, полiтичними силами, владою та опозицiєю.
 22. Спільна батьківщина. Виступаючи за розвиток нацiональних культур рiзних нацiональних меншин України, делiкатно, не зачiпаючи нацiональних почуттiв, пропагувати природнiсть та доцiльнiсть становлення полiтичної нацiї українцiв, яка включатиме i всiх наших громадян неукраїнського походження, не нiвелюючи, не вiдмiняючи їх уроджену нацiональну приналежнiсть. Посилювати процеси психонацiональної iдентифiкацiї, ототожнення себе з Україною як полiтичною Батькiвщиною.
 23. Активна позиція. Боротися за перетворення людини в сьогодняшнiй Українi на свiдомого активного громадянина, здатного через легальнi правовi механiзми захистити свої iнтереси, реалiзувати власну волю до покращання життя.
 24. Охорона людини та природи. добиватись, щоб людина знов повернулася обличчям до природи; рацiоналiзувати екологiчну полiтику держави та оздоровчу активнiсть людини, розвивати ресурсозберiгаючi природо- та людиноохороннi технологiї.
 25. Якісне життя. Боротися за пiдвищення соцiальної якостi сьогоднiшнього життя, його збагачення, полегшення, пiдвищення соцiальної та психологiчної солiдарностi.
 26. Просвітництво. Захистити морально-психiчне здоров’я пiдростаючого поколiння, запровадити дiєвий громадський контроль над змiстом тiєї теле- та пресової продукцiї, до якої є вiльний доступ дiтей та молодi. Добиватися того, щоб розвиток книговидавничої галузi став одним з прiоритетних напрямкiв державної полiтики.
 27. Лідерський прорив. Інiцiювати розробку Проекту “Лiдерська Україна”, у якому закласти амбiтну, але обгрунтовану систему положень, якi допоможуть зробити проривнi кроки на принципово iнший, вищий рiвень розвитку та iснування країни та людей.
 28. Концептуальність. Потрiбно створити смiливу, але реалiстичну мрiю про Україну як концептуальну цiлiснiсть, i керуватися нею як орiєнтиром, як свiтлом далекого маяка у бурхливому морi.
 29. Системність. Сформулювати струнку взаємопов’язану систему опорних точок реалiзацiї уявної мрiї.
 30. Лiдерськi якостi. Перебудувати передусiм суспiльну психологiю, мислення нацiї, сформувати лiдерськi якостi країни-переможця.
 31. Комплексність. Iнiцiювати вiдпрацювання комплексної взаємоув’язки всiх пунктiв, шляхiв, методiв втiлення задуманого.
 32. Послідовність та планомірність. Розставити цiлi партiї у часовiй послiдовностi у три програми, кожна з яких базуватиметься на виконаннi попередньої.
 33. Оновлювання. Дослідити та подолати “кучмiзм” як тип полiтичного режиму в його основних характеристиках.
 34. Шлях до Європи. Відстоювати зрячий, зважений шлях до Європи, не форсувати подiй, поки по кожному параметру не буде досягнута внутрішня готовність України.
 35. Пріоритети. Визначити прiоритети та сфери досягнення Україною лiдерських позицiй у свiтi i зосередити на цих проривних напрямках основну суспiльну енергiю.
 36. Надія. Ми зобов’язанi дати людям надiю, бiльше того, справою честi вважаємо виправдати цi надiї. Партія, яка не може дати людям обгрунтовану надiю, не має морального права йти до людей, бо вийти до них їй немає з чим, скiльки б технiко-технологiчних пунктiв не було б в її програмних документах.
 37. Держава ради людини. Боротись за те, щоб українська держава почала, нарештi, виправдовувати надiї людей, причому не час вiд часу, наприклад, перед черговими виборами, а цiлковито i систематично.
 38. Єдність зі світом. Боротися за оптимальне розв’язання проблем, спiльних для бiльшостi країн свiту, умiти це пропагувати i пропонувати свiтовi.
 39. Місія України. Боротися за те, щоб суспiльство дедалi бiльше усвiдомлювало, що iснує вища духовно-iсторична мiсiя України, сокровенний сенс усього подальшого Українського Шляху.
 40. Прорив до вищих досягнень. смiливо висуваючи перед Україною амбiтну мету стати лiдерською країною, ми докладемо всiх зусиль, щоб Держава, Суспiльство i Народ максимально посилили свiй потенцiал, перебудували свою суспiльну та iндивiдуальну психiку, активiзували мотивацiю вищих досягнень, до межi можливого пiдвищили власний рiвень домагань i всiх сил доклали до рiзкого пiдвищення рiвня досягнень — i тим самим спрямували Українську Стрiлу в найвищу точку свого iсторичного та духовного польоту.

Докладніше ці питання розглянуто у Програмі "Українська Стріла"


Контакти
Форум Онлайнові консультації Опитування
 • Питання на сьогодні
 • Архів
Відповіді на питання
 • Перегляд існуючих питань і відповідей
 • Задати питання
 
Використовувати матеріали tretya-sila.org.ua можна, лише пославшись (для інтернет-видань - зробивши гіперпосилання) на tretya-sila.org.ua. Будь-яке копіювання, публікація, передрук чи наступне поширення інформації, що містить посилання на "Інтерфакс-Україна" або на "Українські Новини" суворо забороняється.